De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Voorwaarden voor deelname aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker, editie 2018

Wij verbinden ons ertoe:
1. Enkel activiteiten te ontwikkelen, die conform zijn aan de basisbeginselen en doeleinden van Kom op tegen Kanker, waarvan wij verklaren kennis genomen te hebben, en die wij onderschrijven.
2. Over elke activiteit afzonderlijk aan Kom op tegen Kanker een omstandige beschrijving te verstrekken uiterlijk een maand van tevoren en de activiteit te wijzigen of ervan af te zien op eenvoudig verzoek van Kom op tegen Kanker.
3. Enkel met hun fietser/fietsers deel te nemen aan de eigenlijke fietstocht, indien zij minstens vijfduizend euro per ingeschreven team hebben overgemaakt aan Kom op tegen Kanker uiterlijk één week voor de aanvang van het evenement.
4. De gelden of/en goederen die wij ontvangen ten voordele van Kom op tegen Kanker ten laatste één maand na ontvangst integraal over te schrijven op rekening BE14 7331 9999 9983 van Kom op tegen Kanker. Wij aanvaarden dat het deel van de opbrengst dat geen recht geeft op deelname aan de "1000 km voor Kom op tegen Kanker" volledig dient te worden overgemaakt en geen recht doet ontstaan op enige vorm van teruggave of overdracht.
5. Niet naar voren te treden als Kom op tegen Kanker, maar in eigen naam of als vereniging. Wij nemen er kennis van dat het logo en de naam Kom op tegen Kanker de exclusieve eigendom zijn van Kom op tegen Kanker en dat het bijgevolg niet is toegestaan deze te gebruiken zonder in eerste instantie en prioritair in lettergrootte of anderszins de identiteit van de houders van het attest of de organisatie die ze vertegenwoordigen kenbaar te maken. De houders van het attest "zetten zich in voor", "organiseren een actie ten voordele van" Kom op tegen Kanker, doch treden niet op als Kom op tegen Kanker.
6. De activiteiten op volledig onbezoldigde basis te organiseren. Wij verbinden ons ertoe geen opdrachten tegen vergoeding of bezoldiging toe te vertrouwen aan personeel dat bij ons in dienst is, direct of indirect, behalve na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Kom op tegen Kanker.
7. Erover te waken dat alle vrijwilligers die bij de activiteiten worden betrokken alle voorzorgen nemen om ongevallen te voorkomen en dat ze geen daden stellen die enig gevaar opleveren. Wij nemen er insgelijks akte van dat Kom op tegen Kanker niet aansprakelijk kan worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.
8. Om de richtlijnen inzake aftrekbare giften (in het kader van artikel 104 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992) stipt na te leven. Giften zijn vanaf € 40,00 aftrekbaar als ze geheel om niet zijn gedaan (er geen enkel voordeel mee gemoeid is) en ze mogen geheel noch gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst betreffen. Om aanleiding te kunnen geven tot het uitreiken van een attest, moet een gift rechtstreeks van de donateur aan Kom op tegen Kanker worden overgemaakt, zonder de tussenkomsten van derden. Er kunnen in geen geval attesten worden uitgereikt op basis van lijsten die je opmaakt en overmaakt aan Kom op tegen Kanker. Dat soort lijsten, schenkerslijsten genoemd, wordt sinds 1 januari 1996 niet meer aanvaard.
9. Om het attest van officiële deelnemer onmiddellijk terug te bezorgen als Kom op tegen Kanker via een aangetekend schrijven gebruikmaakt van zijn exclusief recht om eenzijdig een einde te maken aan de samenwerking.
10. Je geeft Kom op tegen Kanker het recht de foto’s te gebruiken voor publicitaire doeleinden op de website komoptegenkanker.be en in publicaties van Kom op tegen Kanker. Tevens behoudt Kom op tegen Kanker het recht foto’s niet te publiceren.

De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker, zet er zelf een op of neem deel aan het Plantjesweekend of de 1000 km.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal en biomedisch onderzoek. Lees meer over de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Lees meer over de beleidsvoorstellen en standpunten. Ontdek wat we al hebben kunnen realiseren op dit vlak.